Slovénie

Lobby des femmes slovènes

ŽENSKI LOBI SLOVENIJE je bil ustanovljen 14. decembra 2006 kot koordinacija organizacija ženskih organizacij v Sloveniji in je združevala 11 nevladnih organizacij z razli ?nih podro ?ij in 15 posameznic iz akademskih krogov in vidnih pobudnic enakih možnosti za ženske in moške v Sloveniji.

Od februarja 2009 je Ženski lobi Slovenije (kratica-ŽLS) organiziran kot društvo in povezuje ?lanice – organizacije in ?lanice posameznice.

Skupno vsem ?lanicam - organizacijam in posameznicam - je delovanje na podro ?jih, ki zadevajo pravice žensk in enake možnosti tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni.

Glavni namen lobija je krepitev mo ?i žensk v vsej njihovi razli ?nosti, spodbujanje enakosti spolov, boj proti vsem oblikam diskriminacije in nasilja nad ženskami in zagotovitev ?lovekovih pravic vsem ženskam z njihovo aktivno vklju ?enostjo v družbo, v razvoj in v izvajanje politik za ženske na nacionalni in nadnacionalni ravni.

Ženski lobi Slovenije je ?lan Evropske ženskega lobija (angl. European Women’s Lobby – EWL), najve ?je zveze ženskih nevladnih organizacij v Evropski uniji. Evropski ženski lobi pokriva 30 držav, 27 držav ?lanic EU in 3 države kandidatke, poleg tega pa tudi 21 evropskih organizacij. ?lanice predstavljajo nacionalne nevladne ženske organizacije držav ?lanic EU ter vseevropske organizacije, ki delujejo nadnacionalno, ter nekaj opazovalk iz bodo ?ih držav ?lanic EU. Je edina mreža nacionalnih koordinacij in evropskih organizacij na podro ?ju enakosti spolov, ki ima formalno pravico in možnost zastopati interese žensk tako, da lahko pošlje svoje predloge in zanje neposredno lobira v Evropskemu svetu, Evropski komisiji in njenih organih ter v Evropskem parlamentu.

Contact :

Mme Metka Roksandic
Dalmatinova, 4
SL - 1000 Ljubljana
Tel : +386 1 4341 303
Portable : + 386 51 306 211
Email : metka.roksandic(a)triera.net
Site web : http://www.zls.si/

Dernières actualités du Lobby des femmes slovènes :

Get Involved