FYROM

Macedonian Women’s Lobby

The Macedonian Women’s Lobby (MWL) is nongovernmental organization formed in 2000 that unites a multi-ethnic, cross-party and interfaith coalition of women representing civil society, political parties, the Parliament, local authorities, trade union, media, as well as individual committed to improving the position of women in the Republic of Macedonia and of society in general. Working together on issues concerning the equal and active participation of women in social activities, the Macedonian Women’s Lobby contributes not only to the improvement of the position of women in society but, also of the society in general. At the same time, it acts as a strong integrative factor by encouraging mutual tolerance and bridging ethnic, religious and political boundaries.

Македонското женско лоби (МЖЛ) е невладина организација формирана во 2000 година која ги обединува меѓуетничките, меѓупартиски и меѓуверските коалиции на жени од граѓанското општество, политичките партии, Собранието, локалните власти, синдикат, медиумите, како и индивидуалки посветени на подобрување на положбата на жените во Република Македонија и на општеството во целина. Заедно работејќи на прашања кои се однесуваат на еднаквите права и активното учество на жените во општеството, Македонското женско лоби придонесува не само за подобрување на положбата на жените во општеството, туку исто така и на општеството во целина. Во исто време, МЖЛ дејствува како силен интегративен фактор преку поттикнување на меѓусебната толеранција и премостување на етнички, верските и политичките граници.Мисијата на МЖЛ е постигнување на родова еднаквост во сите сфери на општествениот и јавниот живот преку застапувањето и лобирањето на национално и локално ниво каде што МЖЛ постигна значителни резултати со постигнување на законски реформи и измени.


Contact details:

Facebook: www.facebook.com/makedonskozenskolobilobi
Twitter: twitter.com/MKWomensLobby
Website: www.mzl-mk.org
E-Mail: info@mzl-mk.org

Address:
11 Oktomvri 42a
House for Humanitarian Activities "Dare Dzambaz" office 60/61
MK - 1000 Skopje
T: +389 23231933

Macedonian Women s Lobby group picture

Get Involved