EWL press coverage

Uczestnicy debaty: karanie klientów sposobem na walk? z prostytucj?

Karanie za korzystanie z us?ug prostytutek mo?e by? skutecznym sposobem na walk? z tym zjawiskiem; jego skala si? zmniejszy, gdy zmniejszy si? popyt - przekonywali uczestnicy debaty zorganizowanej we wtorek przez Polskie Lobby Kobiet.

Szacuje si?, ?e roczny dochód z prostytucji to ok. 200 mld dolarów; w ci?gu roku sutener mo?e zarobi? ok. 100 tys. euro na ka?dej z pracuj?cych dla niego kobiet. To dochodowa "ga??? przemys?u" i coraz cz??ciej s?yszy si? o pomys?ach, ?eby j? opodatkowa?, jednak nie wolno zapomina?, ?e prostytucja to rodzaj niewolnictwa i przemocy wobec kobiet - przekonywa?y uczestniczki debaty.

Jak mówi?a Pierette Pape z Europejskiego Lobby Kobiet, prostytucja zawsze opiera si? na nierówno?ci, na wykorzystywaniu s?abszych przez silniejszych. Przewa?aj?ca wi?kszo?? prostytutek to kobiety, a klientami s? g?ównie m??czy?ni, dlatego mo?na powiedzie?, ?e prostytucja jest zjawiskiem zorientowanym na p?e? - zwi?zanym z nierówno?ci? p?ci i patriarchatem.

Podkre?li?a, ?e prostytucja jako taka jest form? przemocy wobec kobiet, a cz?sto równie? wi??e si? z przemoc? - od 80 proc. do 95 proc. prostytutek do?wiadczy?o przemocy (takich jak gwa?t czy molestowanie przez pedofila), zanim trafi?o do tego zawodu, 62 proc. zosta?o zgwa?conych ju? podczas wykonywania tej pracy, wiele do?wiadczy?o innych form przemocy, czy to ze strony swoich "opiekunów", czy klientów. Tymczasem a? 27 proc. m??czyzn uwa?a, ?e nie mo?na zgwa?ci? prostytutki.

Pape podkre?li?a, ?e jako spo?ecze?stwo zrobili?my wiele, by wyeliminowa? takie patologie jak gwa?ty, kazirodztwo, teraz musimy podj?? wysi?ki, by wyeliminowa? równie? prostytucj?, zw?aszcza t? pod przymusem. Jej zdaniem te dzia?ania powinny by? zorientowane na zmniejszanie popytu - pomoc kobietom i kryminalizacj? korzystania z us?ug prostytutek.

Podobnego zdania jest Nina Sankari z European Feminist Initiative. W jej opinii karanie za korzystanie z us?ug prostytutek mo?e by? o tyle skuteczne, ?e odstraszy klientów, którzy s? najwa?niejsi w ka?dym biznesie.

Przypomnia?a, ?e s? ró?ne postawy wobec prostytucji: tolerancja, która w praktyce jest najbardziej powszechna, prohibicja, która nigdzie jeszcze si? powiod?a, nawet w krajach islamskich, gdzie ca?kowity zakaz prostytucji jest omijany. Coraz powszechniejszy jest regulacjonizm, czyli próba legalizacji i uregulowania prostytucji. Zdaniem Sankari oznacza to, ?e pa?stwa chc? czerpa? z tego zyski, a poniewa? jest to "przemys?" dochodowy, mo?e by? dobrym sposobem na zwi?kszenie dochodów bud?etu w okresie kryzysu.

Doda?a, ?e karanie klientów jest form? abolicjonizmu - takie rozwi?zania przyj??a cz??? krajów skandynawskich. W Polsce mamy inn? jego form? - karalne jest czerpanie zysków z prostytucji oraz str?czycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo.

"Je?eli w gr? wchodz? pieni?dze, gdy jedna ze stron p?aci za seks, nie mo?na mówi? o wolno?ci. Niezale?nie od tego, jakie ma motywy. Prostytucja zawsze jest rodzajem niewolnictwa" - przekonywa?a.

Ma?gorzata Tarasiewicz z Polskiego Lobby Kobiet przypomnia?a, ?e bardzo wiele prostytutek trafia do tego biznesu wbrew swojej woli, cz?sto jako ofiary handlu lud?mi. Trudno wi?c w tym przypadku mówi? o dobrowolno?ci i prawie do rozporz?dzania w?asnym cia?em, co cz?sto jako argument podnosz? zwolennicy prostytucji.

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved