Slovenia

The Women’s Lobby of Slovenia

The Women’s Lobby of Slovenia

The Women’s Lobby of Slovenia brings together eight non-governmental organizations from various fields and more than ten prominent academics and prominent initiators of equal opportunities for women and men in Slovenia. The Slovenian Women’s Lobby is a member of the European Women’s Lobby (EWL), the largest association of women’s NGOs in the European Union.

The main purpose of the lobby is to empower women in all their diversity, promote gender equality, combat all forms of discrimination and violence against women, and ensure human rights for all women with their active participation in society, in the development and implementation of equality policies at the national level.

Through its activities and proposals, it looks at:

  • policy and legislation on gender equality,
  • the participation of women in all places of public decision in society,
  • social policy and employment,
  • violence against women
  • the sexual and reproductive rights of women.

Ženski lobi Slovenije

ŽENSKI LOBI SLOVENIJE je bil ustanovljen 14. decembra 2006 kot koordinacija organizacija ženskih organizacij v Sloveniji in je združevala 11 nevladnih organizacij z razli?nih podro?ij in 15 posameznic iz akademskih krogov in vidnih pobudnic enakih možnosti za ženske in moške v Sloveniji.

Od februarja 2009 je Ženski lobi Slovenije (kratica-ŽLS) organiziran kot društvo in povezuje ?lanice – organizacije in ?lanice posameznice.

Skupno vsem ?lanicam - organizacijam in posameznicam - je delovanje na podro?jih, ki zadevajo pravice žensk in enake možnosti tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni.

Glavni namen lobija je krepitev mo?i žensk v vsej njihovi razli?nosti, spodbujanje enakosti spolov, boj proti vsem oblikam diskriminacije in nasilja nad ženskami in zagotovitev ?lovekovih pravic vsem ženskam z njihovo aktivno vklju?enostjo v družbo, v razvoj in v izvajanje politik za ženske na nacionalni in nadnacionalni ravni.

Ženski lobi Slovenije je ?lan Evropske ženskega lobija (angl. European Women’s Lobby – EWL), najve?je zveze ženskih nevladnih organizacij v Evropski uniji. Evropski ženski lobi pokriva 30 držav, 27 držav ?lanic EU in 3 države kandidatke, poleg tega pa tudi 21 evropskih organizacij. ?lanice predstavljajo nacionalne nevladne ženske organizacije držav ?lanic EU ter vseevropske organizacije, ki delujejo nadnacionalno, ter nekaj opazovalk iz bodo?ih držav ?lanic EU. Je edina mreža nacionalnih koordinacij in evropskih organizacij na podro?ju enakosti spolov, ki ima formalno pravico in možnost zastopati interese žensk tako, da lahko pošlje svoje predloge in zanje neposredno lobira v Evropskemu svetu, Evropski komisiji in njenih organih ter v Evropskem parlamentu.

Contact details:

E-mail: zenskilobi[at]gmail.com
Website: www.zenskilobi.si

Address:
Ženski lobi Slovenije
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 70 552 408

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved