Czech Republic

Czech Women’s Lobby

Czech Women’s Lobby

Czech Women’s Lobby (CWL) is a network of 32 non-profit organisations promoting women’s rights in the Czech Republic.

Main aims and priorities of Czech Women’s Lobby:

 • Cooperation, networking and establishing common points of view and positions of Czech women’s and gender NGOs
 • Lobbying and promotion of the interests of all girls and women living in the Czech Republic including interests of women from marginalised and socially excluded groups
 • Promotion in the media and opening important public discussions, defining drawbacks regarding equal opportunities for women and men
 • Cooperation with the Czech executive branch and providing expert base
 • Monitoring the field of gender equality
 • Acknowledgement and promotion of diverse values and needs of women regarding their cultural, national, ethnic, religious, social and sexual identities

Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť 32 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Při České ženské lobby působí pracovní skupina pro porodnictví, pracovní skupina pro ekonomickou rovnost žen a mužů a pracovní skupina pro odstranění násilí na ženách sestávající ze zástupkyň/ců členských organizací České ženské lobby a externích odborníků a odbornic.

Hlavní cíle a priority České ženské lobby:

 • síťování, kultivace a formulace společných stanovisek českých genderových a ženských neziskových organizací,
 • medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů,
 • lobbování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek,
 • spolupráce s českou exekutivou a poskytování expertní základny,
 • monitoring v oblasti rovných příležitostí,
 • uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identity.

Contact details:

Facebook: www.facebook.com/czlobby
Twitter: twitter.com/czlobby
E-Mail: info@czlobby.cz
Website: www.czlobby.cz/en

Address:
V Luhu 715/6
Praha 4, 140 00
T: +420 725 820 266

Czech Women s Lobby

Get Involved