Republic of North Macedonia

Macedonian Women’s Lobby

The Macedonian Women’s Lobby (MWL)

The Macedonian Women’s Lobby (MWL)

The Macedonian Women’s Lobby (MWL) is nongovernmental organization formed in 2001 unites a multi-ethnic, cross-party and interfaith coalition of women representing civil society, political parties, the Parliament, local authorities, trade union, media, as well as individual committed to improving the position of women in the Republic of North Macedonia and of society in general. Working together on issues concerning the equal and active participation of women in social activities, the Macedonian Women’s Lobby contributes not only to the improvement of the position of women in society but, also of the society in general. At the same time, it acts as a strong integrative factor by encouraging mutual tolerance and bridging ethnic, religious and political boundaries.

Mission
The MWL have mission to achieve gender equality in all spheres of social and public sphere by advocating on the national and local level resulting in significant law reforms as: Changes in the political life with establishment of the Women Parliamentarian Club; creation and lobbying and advocating for gender quota in the Electoral Law that made the difference in women participation in the Parliament with 30% women. Advocating and lobbying for the Law for Equal opportunities 2006 and 2011. In the sphere of the social and economical law that helped to marginalized and socially excluded women we have made a difference in promoting and campaigning for the reproductive health within the introducing the Public health law and law for protection of patient law; maternity leave law; Participating in the creation of Domestic Violence Declaration and further more lobbying for state assistant to the victims of the domestic violence by providing state finance. There have been adopted several amendments that have being introduced in the family law and labor law. These activities are followed by lot of work on the local level and coordination with our members.

Structure
The structures of MWL is following the legislation for civil organization has an Assembly, working group and have Executive board of 9 members that represent their organizations or individual elected by the Assembly of MWL. The organization has a Supervisory Board of 5 members as well as an Executive office with the director of executive office on the head and employed persons.


Македонското женско лоби (МЖЛ)

Македонското женско лоби (МЖЛ) е невладина организација формирана во 2001 година која ги обединува меѓуетничките, меѓупартиски и меѓуверските коалиции на жени од граѓанското општество, политичките партии, Собранието, локалните власти, синдикат, медиумите, како и индивидуалки посветени на подобрување на положбата на жените во Република Македонија и на општеството во целина. Заедно работејќи на прашања кои се однесуваат на еднаквите права и активното учество на жените во општеството, Македонското женско лоби придонесува не само за подобрување на положбата на жените во општеството, туку исто така и на општеството во целина. Во исто време, МЖЛ дејствува како силен интегративен фактор преку поттикнување на меѓусебната толеранција и премостување на етнички, верските и политичките граници.

Мисија
Мисијата на МЖЛ е постигнување на родова еднаквост во сите сфери на општествениот и јавниот живот преку застапувањето и лобирањето на национално и локално ниво каде што МЖЛ постигна значителни резултати со постигнување на законски реформи и измени како што се : Промени во политичкиот живот со формирањето на Клубот на Жените Парламентарки, лобирање и застапување за родова квота во Изборниот законик за учеството на жените во Собранието со 30% жени , измени во Законот за еднакви можности во 2006 и 2011 година.
Во социјалната и економската сфера се направија голем број законски измени со цел подобрување на положбата на маргинализираните и социјално исклучените жени. Посебно видливи резултати се постигнати во промовирање и застапување за репродуктивното здравје на жените со измени во Законот з а јавно здравство , и законот за заштита на пациенти, , законот за породилно отсуство. МЖЛ Учествуваше во создавањето на декларација за семејно насилство и лобирање за државна помош на жртвите на семејно насилство преку обезбедување на државни финансии. По однос на тоа се донесоа неколку измени и дополнувања кои се воведени во законот за семејство и Законот за работни односи. Овие активности се проследени со многу работа на локално ниво и координација со нашите членови.

Структура
Структурата на МЖЛ се состои од Собрание, Работна Група, Извршен одбор од 9 члена , согласно на новиот Закон за здруженија на граѓани и фондации кои ги претставуваат организациите-колективни членки во мрежата на МЖЛ и индивидуални членки избрани на Годишно собрание.
Исто така Надзорен одбор составен од 5 члена, како и Извршна канцеларија на чело со извршен директор и вработени лица.


Contact details:

Facebook: www.facebook.com/makedonskozenskolobilobi
Twitter: https://twitter.com/MKWomensLobby
Website:http://mzl.org.mk/en/
Email: info[at]mzl-mk.org

Address:
11 Oktomvri 42a
House for Humanitarian Activities "Dare Dzambaz" office 60/61
MK - 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

Address:
ул.11 Октомври бр.42а, Канцеларии 60 и 61
1000 Скопје, Република Македонија

Telephone: + 389 2 3 231 933

Macedonian Women’s Lobby

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved