EWL press coverage

"EU-landen scoren slecht op wetgeving over verkrachting"

De meerderheid van de Europese landen doet het niet goed wat betreft de Europese regelgeving omtrent verkrachting. Dat blijkt uit de barometer van de European Women’s Lobby (EWL) over verkrachting.

rapists

EWL onderzocht hoe het gesteld is met de wetgeving rond verkrachting in de 32 Europese lidstaten. De minimumstandaard daarvoor is vastgelegd in het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook wel het verdrag van Istanboel genoemd. Dat verdrag wordt momenteel geratificeerd. De vrouwenlobby ging daarnaast na hoe de Europese landen data en cijfers over verkrachting verzamelen.

De resultaten zijn verre van rooskleurig, zo blijkt uit de barometer die vandaag werd voorgesteld in het Europees Parlement. Amper vijf landen hebben een wetgeving die in regel is met het verdrag. Drie voldoen aan de minimumstandaard (Ierland, Italië en Turkije) en twee doen het beter (Nederland en Groot-Brittannië). In de 21 overige landen is de wetgeving vatbaar voor verbetering. Vooral in Bulgarije, Hongarije, Litouwen, Malta, Servië en Oekraïne is nog werk aan de winkel.

Ook wat betreft de gegevensverzameling is de situatie verre van optimaal. Uit de barometer blijkt dat slechts twee landen, Duitsland en Slovenië, data bijhouden over de relatie tussen dader en slachtoffer. Acht lidstaten houden slechts gedeeltelijke gegevens bij over de slachtoffers. In achttien landen houden politie en gerecht helemaal geen informatie bij over daders en vier landen (Frankrijk, IJsland, Italië en Nederland) verzamelen de gegevens via onderzoek.


The majority of European countries are not doing well in terms of European legislation on rape. This is evident from the barometer of the European Women’s Lobby (EWL) about rape.

EWL examined what the situation is with the legislation on rape in the 32 EU Member States. The minimum standard for this is laid down in the Convention of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, also known as the Treaty of Istanbul. That treaty is currently being ratified. The Women’s Lobby also examines how European countries collect data and figures about rape.

The results are far from rosy, according to the barometer, which was presented in the European Parliament today. Only five countries have legislation that is in line with the Convention. Three meet the minimum standard (Ireland, Italy and Turkey) and two are doing better (Netherlands and Great Britain). In 21 other countries, the legislation could be improved. Especially in Bulgaria, Hungary, Lithuania, Malta, Serbia and Ukraine is still work to be done.

Also regarding the data, the situation is far from optimal. The barometer shows that only two countries, Germany and Slovenia, keeping data on the relationship between perpetrator and victim. Eight Member States keep only partial records of the victims. In eighteen countries keep police and courts no information about when perpetrators and four countries (France, Iceland, Italy and Netherlands) collect data through research.

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved