EWL News

Women on Boards - 2nd Progress Report - Country in Focus FINLAND

What is this report about? (Find this article in Finnish below)

As part of the European Women’s Lobby’s Beijing+20 focus month on ‘Women in Decision-Making’, February sees the launch of the EWL’s latest report on women on boards, entitled ‘Women on Boards in Europe: Second Progress Report. Cracks in the glass ceiling or just a trick of the light?’

This Second Progress Report is part of the EWL’s ongoing work to ensure that parity at all levels of decision-making becomes reality. It tracks developments, progress, and stagnation regarding women on company boards in 11 European countries, including Finland, since the EWL’s first Progress Report on Women on Boards in 2012 – which was awarded the European Public Affairs Award for Report of the Year 2012.

What’s happening in Europe regarding women on boards?

Since the 2012 report, and ongoing campaigning in favour of binding legislation regarding gender parity on company boards across the EU, an EU Directive which aims to attain a 40% gender balance on non-executive boards in large, publicly listed companies across the EU has been proposed and is currently under consideration by the Council. Commissioner for Gender Equality Věra Jourová has committed to seeing the Directive passed within 2015.

We therefore find ourselves at a key moment to reflect on the developments in this area since 2012 across Europe and to learn from this reflection and analysis in order to best inform current and future policy-making in this area.

What has Finland done to crack the glass ceiling since 2012?

Positive steps

 • Finland has a tradition of a relatively high proportion of women on boards and is among the European frontrunners on this issue
 • Despite no legal quotas, it was government action which kick-started efforts to increase female participation at higher levels in business, when the government set a target of 40% female board members in state-owned companies in 2004 and reached this target by 2009

Challenges

 • There has not been a great deal of overall progress since the 2012 EWL report
 • Despite this slowing of progress, there continues to be reluctance to legal quotas. The Government Action Plan for Gender Equality 2012-2015 declared that an evaluation of the progress regarding gender equality on company boards would be conducted in June 2014 and if this were not ‘sufficient’, ‘legislative measures would be undertaken’ – but the results of this evaluation were not yet available at the time of publication
 • While the number of women on boards is quite high, their representation at executive and CEO level is still very low, with not a single female CEO of the companies surveyed by the European Commission in 2014

EWL Finnish Member Statement

‘In Finland, the proportion of women among the Members of Parliament and municipal councillors is approximately 40%. Despite the political power balance and women’s higher levels of education, women do not occupy enough leading positions or seats on boards in the business world. Finnish NGOs demand regulations on gender quotas on both the boards of state- and municipality-owned companies and companies listed on the stock exchange. At least 40% of board members should be women. Although quotas are an effective instrument to improve gender equality, unfortunately there is still a lot of opposition to quotas and other affirmative action in Finland.’
Johanna Pakkanen, Secretary General, NYTKIS - The Coalition of Finnish Women’s Associations

The way forward

The report makes five evidence-based recommendations, which should be taken into account as the future policy landscape regarding women in decision-making at the EU level and the national level is determined:

 1. Binding measures must apply to both executive and non-executive boards
 2. Further action is needed to increase proportion of female CEOs
 3. Effective measures require regular monitoring and intermediary targets
 4. Measures must be enforced with firm sanctions
 5. Quotas must be introduced as part of a comprehensive policy package that seeks to address the fundamental causes of women’s underrepresentation in economic decision-making

Gender parity in positions of economic power is of vital importance when it comes to justice, democracy and sustainable growth. Diverse decision-makers and leaders better represent, better understand, and better respond to the desires and needs of women and men in their diversity – and will be more open to cultivating a new style of leadership which will lead to much-needed transformative social change. As an important step forward towards a progressive, sustainable and inclusive Europe, the European Women’s Lobby demands the adoption and implementation of the current proposed EU Directive on women on boards without further delay. Moreover, we strongly encourage national governments to go above and beyond its requirements and to implement stronger measures to achieve gender parity at all levels of decision-making.

Sources


Mitä tämä raportti käsittelee?
European Women’s Lobby viettää Peking+20 -teemavuotta, ja helmikuun teemana on Naiset päätöksenteossa. Teemaan liittyen EWL julkaisee raportin naisista yritysten hallituksissa: Women on Boards in Europe: Second Progress Report. Cracks in the glass ceiling or just a trick of the light?

Raportti, jossa kuvataan myös Suomea, on osa EWL:n tavoitetta saavuttaa sukupuolten tasa-arvo kaikilla päätöksenteon tasoilla. Raportti kuvaa kehityskulkuja, edistysaskelia ja toisaalta myös paikallaan pysymistä naisten osuuksissa yritysten hallituksissa yhteensä 11 Euroopan maassa. Tilannetta verrataan edelliseen raporttiin, joka laadittiin vuonna 2012. Suomi oli silloinkin mukana, ja raportti palkittiin European Public Affairs Awardilla.

Naisten osuus yritysten hallituksissa - mitä Euroopassa on meneillään?
Vuoden 2012 jälkeen Euroopassa on jatkettu kampanjointia sitovan kiintiölainsäädännön puolesta. EU on esittänyt direktiiviä, joka velvoittaisi 40% sukupuolikiintiöön suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa kaikissa EU-maissa. Direktiivi on parhaillaan neuvoston harkinnassa. Tasa-arvokomissaari Věra Jourová on vakuuttanut, että direktiivin hyväksyminen tullaan näkemään vielä vuoden 2015 aikana.
Tämän vuoksi nyt on hyvä hetki tarkastella vuoden 2012 jälkeen tapahtunutta kehitystä eri puolilla Eurooppaa ja käyttää näitä tietoja tulevan päätöksenteon pohjana.

Mitä Suomessa on tehty lasikaton rikkomiseksi vuoden 2012 jälkeen?

Positiivisia kehityskulkuja

 • Suomessa on perinteisesti ollut muihin Euroopan maihin verrattuna melko hyvä naisten edustus yritysten hallituksissa.
 • Hallitus asetti 2004 tavoitteen, että valtio-omisteisissa yhtiöissä naisten osuus hallitusten jäsenistä tulisi nostaa 40 prosenttiin. Tavoite saavutettiin vuonna 2009 .

Haasteita

 • Vuoden 2012 jälkeen ei ole tapahtunut juurikaan kehitystä.
 • Hitaasta edistyksestä huolimatta lakisääteisiin kiintiöihin suhtaudutaan vastahakoisesti. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 2012 - 2015 kirjattiin, että sukupuolten tasa-arvon edistymistä yritysten hallituksissa arvioidaan vuonna 2014, ja jos se havaitaan riittämättömäksi, lainsäädännölliset keinot otetaan käyttöön . Arvioinnin tulokset eivät olleet tätä raporttia kootessa valmiit.
 • Naisten osuus toimitusjohtajista on edelleen hyvin pieni. Euroopan komissio kartoitti yritysjohtoa vuonna 2014, ja Suomessa tutkituissa yrityksissä ei ollut yhtään naistoimitusjohtajaa.

European Women´s Lobbyn jäsenjärjestön kommentti:
Suomessa naisten osuus eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa on noin 40%. Huolimatta tasa-arvosta poliittisessa päätöksenteossa ja naisten korkeasta koulutustasosta naisilla ei ole vastaavasti hyvää edustusta liike-elämän johdossa. Suomalaiset naisjärjestöt pitävät pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiöitä välttämättöminä. Vähintään 40% hallituksen jäsenistä tulisi olla naisia. Vaikka kiintiöt ovat tehokas väline sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi, Suomessa on valitettavasti vielä paljon yleistä vastustusta positiivisia erityistoimia kuten kiintiöitä kohtaan.
Johanna Pakkanen, pääsihteeri, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry

Miten tästä eteenpäin?

Raportti antaa viisi suositusta, jotka tulisi ottaa huomioon jatkossa, kun tehdään päätöksiä liittyen naisten asemaan päätöksenteossa sekä EU:ssa että Suomessa:

 1. Sitovat keinot pitää ottaa käyttöön yritysten hallituksissa.
 2. Naisten osuutta toimitusjohtajista pitää lisätä.
 3. Tehokkaat toimenpiteet vaativat säännöllistä seurantaa ja välitavoitteita.
 4. Tarvitaan myös sanktioita.
 5. Kiintiöiden tulee olla osa kattavaa politiikkakokonaisuutta, jonka tavoitteena on puuttua niihin perustaviin syihin, jotka ovat johtaneet naisten aliedustukseen taloudellisessa päätöksenteossa.

Sukupuolten tasa-arvo taloudellisen vallankäytön paikoilla liittyy erottamattomasti oikeudenmukaisuuteen, demokratiaan ja kestävään kehitykseen. Kun päätöksentekijöinä ja johtajina on erilaisia ihmisiä, erilaisten naisten ja miesten tarpeet tulevat paremmin edustetuiksi ja ymmärretyiksi. Moninaisuus luo myös enemmän avoimuutta uusien johtamistapojen kehittämiseksi, mikä voi johtaa paljon kaivattuun sosiaaliseen muutokseen. European Women´s Lobby vaatii pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiöitä koskevan EU-direktiivin hyväksymistä ja implementointia ilman uusia viivytyksiä, sillä direktiivi on tärkeä askel kohti edistyksellistä, kestävää ja inkluusivista Eurooppaa. Lisäksi rohkaisemme kansallisia hallituksia ylittämään nykyiset vaatimuksensa ja ottamaan käyttöön vahvempia keinoja sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved